Semidiesel

De farliga restprodukterna

Det finns många olika kemikalier som används i olika sammanhang och som kan vara farliga om de inte tas om hand på rätt sätt. Det gäller inte bara olika typer av kemikalier som frätande syror och baser, radioaktiva ämnen m.m. Även organiska ämnen, som innehåller kol och skapats av naturen, kan ställa till problem.

Om fett släpps ut i avloppet riskerar det att täppa till rören och orsaka stopp. Fettet ställer även till problem när avloppsvattnet ska reans. För att komma till rätta med problemet måste alla restauranger och liknande verksamheter installera en fettavskiljare.

För att säkerställa att den fettavskiljare som installeras fungerar väl måste byggherren anmäla installationen till Stadsbyggnadsnämnden. Ritningar över hur fettavskiljaren ska installeras ska också sändas till VA-verket. Verket ska godkänna installationen, och om fettavskiljarens utformning inte godkänns kan VA-verket tillsammans med kunden diskutera fram en lösning på ur man bör göra. Enligt vissa krögare är en bra fettavskiljare det viktigaste för att få starta en restaurang.

I verksamheter där oljedimma kan uppstå bör man installera en oljedimavskiljare, för att förhindra att arbetarna utsätts för risker. Långvarig exponering för oljedimma kan enligt studier orsaka cancer i luftvägarna. Risken för oljedimma är störst i lokaler där oljebaserad kylvätska används vid skärning i metall.